Service & Beheer 


Doel van Service & Beheer is om de leden voor een gunstige prijs IV & ICT producten en diensten te leveren die betrouwbaar, veilig en van goede kwaliteit zijn. 


Daartoe beheert en ontwikkelt S&B een aantal voorzieningen, aansluitingen en netwerkdiensten. De organisatie kan optreden als aanbestedende dienst namens de leden. Verder is de organisatie een kennispartner en kennismakelaar op het gebied van informatievoorziening en keteninformatisering in de jeugdzorg en adviseert zij in dit kader leden en kan zij namens de leden optreden als gesprekspartner voor stakeholders.


De dienstverlening van S&B is onder te verdelen in de volgende onderdelen:


Beheer en ontwikkeling van ICT-voorzieningen


Beheer van technische aansluitingen


Beheer van beveiligd landelijk communicatienetwerk (JeugdzorgNet) en netwerkdiensten


Advisering


Gezamenlijke inkoop


Ten behoeve van de dienstverlening onderhoudt S&B een Informatie Security Management Systeem (ISMS) en is Jeugdzorg Nederland in het bezit van een certificaat voor de NEN7510.

 

Perspectief op verzelfstandiging

In 2018 heeft het bestuur van Jeugdzorg Nederland de bestuurlijke adviescommissie positionering Service & Beheer (S&B) ingesteld om een advies op te stellen over de vraag op welke wijze de dienstverlening van de afdeling S&B het beste gepositioneerd kan worden ten opzichte van de overige dienstverlening van de vereniging Jeugdzorg Nederland. 

 

Aanleiding voor deze opdracht is de statutenwijziging van de vereniging die eind 2017 heeft plaatsgevonden. Tijdens dit proces is onder meer de dienstverlening van de vereniging aan de orde geweest. Specifiek heeft het bestuur gesproken over de dienstverlening van S&B in relatie tot de andere taken van de vereniging. Het bestuur heeft onder meer geconstateerd dat de dienstverlening van S&B niet alleen andere expertise vraagt, maar ook dusdanig andere werkprocessen heeft dat dit ook iets anders vraagt van de besturing ervan. Enerzijds in het licht van de risico’s, anderzijds in het licht van verdere professionalisering.

 

In mei 2019 heeft de commissie haar advies uitgebracht aan het bestuur. De adviescommissie deelt de conclusie van het bestuur dat de dienstverlening van S&B een herpositionering vraagt ten opzichte van de andere taken van Jeugdzorg Nederland. De adviescommissie heeft onderzocht hoe deze herpositionering het beste vormgegeven kan worden opdat tegemoet gekomen wordt aan de wensen en eisen die de verdere professionalisering van de dienstverlening en een goede besturing daarvan stellen. De adviescommissie adviseert het bestuur en de leden om alle IV & ICT beheer- en ontwikkelactiviteiten die uitgevoerd worden door de afdeling S&B onder te brengen in een aparte entiteit.

 

In 2020 vindt besluitvorming plaats over het advies en wordt de realisatie ervan verwacht. Gezien dit perspectief, en vanwege de expertise die de aansturing van S&B vraag, heeft het bestuur van Jeugdzorg Nederland in september 2019 een bestuurscommissie S&B ingesteld. De bestaande bestuurscommissie Wijz is hierin opgegaan. De bestuurscommissie S&B neemt een aantal taken van het bestuur van Jeugdzorg Nederland over inzake de dienstverlening van S&B. Bestuur en ALV blijven eindverantwoordelijk.

 

Speerpunten voor 2020

Voor de individuele producten en diensten werkt S&B met roadmaps voor de doorontwikkeling. Per jaar wordt bepaald welke noodzakelijke updates worden gedaan en welke innovaties worden doorgevoerd. De roadmaps worden in nauw overleg met de leden/gebruikers opgesteld en vastgesteld. Deze afstemming vindt plaats in productgroepen en de platforms Jeugdbescherming en JeugdzorgPlus. Voor Wijz is er daarnaast nog een Change Management Board.

 

S&B heeft ook een aantal overstijgende speerpunten. Voor 2020 zijn dit de volgende:

 

Het versterken van de samenwerkingen willen we vormgeven door in ieder geval kennisdeling en kennisuitwisseling mogelijk te maken middels bijeenkomsten en Extranet. In 2020 organiseren we ten minste één conferentie over IV & ICT waarin landelijke ontwikkelingen onder de aandacht worden gebracht en acties worden ondernomen om deze te vertalen naar de jeugdzorg. Ook vindt er een verkenning plaats naar de mogelijkheid om derde geldstromen aan te boren om ontwikkelingen en innovatie in de IV & ICT in de jeugdzorg te stimuleren.