Meerjarenplan

Jeugdzorg Nederland

2020-2021


Dit is het meerjarenplan 2020-2021 van Jeugdzorg Nederland. In dit plan vindt u een overzicht van de activiteiten die we voor, met en namens de aangesloten organisaties uitvoeren. De basis wordt vormgegeven door vier speerpunten. Die punten zijn vertaald naar thema’s en activiteiten, waarop de adviseurs van Jeugdzorg Nederland zich inzetten. De speerpunten:

1. Innovatie in (vormen van) jeugdhulp en jeugdbescherming

2. Hooghouden van het vakmanschap

3. Een eenduidig systeem waarbij de continuïteit van zorg leidend is

4. Het meenemen en bewustmaken van de samenleving en waar mogelijk voorop lopen in het maatschappelijk debat

Lobby en belangenbehartiging

Om structurele verbeteringen voor de jeugdzorg te realiseren is effectieve beïnvloeding van beleid en besluitvorming van groot belang. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden op het politieke en maatschappelijke speelveld. Zij agendeert relevante onderwerpen op strategisch niveau. Een goede profilering van de branche is hierbij van groot belang. Hiertoe beschikt Jeugdzorg Nederland over heldere en onderbouwde standpunten en een effectieve lobby naar overheden, politiek en ketenpartners.

Belangenbehartiging door de adviseurs van Jeugdzorg Nederland bestaat enerzijds uit het bepalen van een helder en onderbouwd standpunt in overleg met de leden en het zorgen dat hiervoor voldoende draagvlak bestaat en blijft. Anderzijds bestaat dit uit het monitoren van relevante beleidsdossiers, (stille) diplomatie, behendig manoeuvreren, mengen in het maatschappelijke en politieke debat en waar nodig, escaleren naar politiek en media. De adviseurs van Jeugdzorg Nederland kennen het beleidsvoerings- en besluitvormingsproces in Den Haag en bij relevante stakeholders, alsmede de wegen naar politiek en media.

Concreet richten de adviseurs zich op:

De adviseurs doen dat:

Het bureau werkt integraal en met een kleine managementlaag. Anders dan voorheen is er geen sprake meer van verschillende afdelingen. Door de voormalige afdelingen Zorgbeleid, Strategie & Communicatie en Arbeidszaken samen te voegen ontstaat nog meer verbinding en samenwerking tussen de adviseurs en daarmee de verschillende disciplines en thema’s. Door activiteiten bovendien projectmatig aan te vliegen, met een duidelijk omschreven opdracht/doelstelling, werkwijze, bevoegdheden- en verantwoordingskader, wordt gestreefd naar nog meer efficiëntie. De activiteiten, inclusief verdeling van budget en verdeling van capaciteit, worden uitgewerkt in een werkplan van het bureau.

Een goede inzet op en investering in de speerpunten vraagt tijd en ruimte. Daarom wordt uitgegaan van een plan voor twee jaar in plaats van één jaar en is besloten de speerpunten deze twee jaren vast te houden. Uiteraard wordt per jaar de benodigde capaciteit per speerpunt en thema ingeschat.

Medio 2018 is een traject in gang gezet om keuzes te maken ten aanzien van de positionering van de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en ICT (Service & Beheer). Een bestuurlijke adviescommissie heeft het bestuur van Jeugdzorg Nederland in mei 2019 geadviseerd om deze dienstverlening onder te brengen in een zelfstandige entiteit. In 2020 vindt besluitvorming over dit advies plaats. Daarmee maakt de dienstverlening in 2020 in ieder geval nog onderdeel uit van het jaarplan en de begroting van Jeugdzorg Nederland.

Opbouw meerjarenplan

Het meerjarenplan bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de activiteiten die vanuit de lobby en belangenbehartiging en de bedrijfsvoering worden uitgevoerd, met als basis de vier speerpunten. Het tweede deel betreft Service & Beheer, waarbij vanwege de herpositionering, sprake is van een jaarplan 2020.