De branche Jeugdzorg in 2020 en 2021

De jeugdzorg is volop in beweging. Vijf jaar na de decentralisatie wordt nog steeds gewerkt aan de transformatiedoelstellingen uit de Jeugdwet. Dat proces gaat de komende jaren door. Dat betekent dat zowel gemeenten als jeugdzorgorganisaties hun werkwijzen en aanbod (moeten) blijven vernieuwen zodat de zorg sneller en dichterbij het kind wordt georganiseerd. Gemeenten en aanbieders worden daarbij geholpen (en soms niet geholpen) met actieplannen van het Rijk. Tegelijkertijd is er nog steeds veel onrust door tijdrovende aanbestedingsprocedures, hoge administratieve lasten en discussies – en soms conflicten – over stelselmatig lage tarieven. Bovendien is er (in elk geval) voor de korte termijn nog steeds een tekort aan goed opgeleide professionals.

Hoewel er van alle kanten wordt gepleit voor rust, ruimte en regelmaat, lijken die ook de komende jaren nog niet in beeld. In dit dynamische veld moeten professionals elke dag de best mogelijke zorg aan cliënten bieden. Om de leden hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen laten doen, is een sterke branchevereniging, inclusief sterk verenigingsbureau, nodig. Er zijn echter meer activiteiten te bedenken dan het bureau kan oppakken. Daarom worden jaarlijks, en in dit geval tweejaarlijks, keuzes gemaakt, zodat het bureau de beschikbare capaciteit inzet waar die het hardst nodig is.

Ten opzichte van eerdere jaren is gekozen om niet alleen in te zetten op de zorginhoudelijke thema’s maar om tegelijkertijd extra in te zetten op de ‘harde’ kant van de zorg: de systeemkant. Er komt een intensivering in capaciteit op advisering en belangenbehartiging op de onderwerpen verkoop, aanbesteding en contractmanagement. Ook wordt geïntensiveerd op het thema vakmanschap. Zorginhoudelijke belangenbehartiging gaat onverminderd door, maar vaker in samenwerking met collega-branches GGZ Nederland, VGN en VOBC. De inzet op communicatie en public affairs wordt net als in eerdere jaren bepaald door de actualiteit en de speerpunten; waar mogelijk is de inzet gericht op het verkrijgen van een positiever beeld van de jeugdzorg.