Innovatie in

jeugdhulp en jeugdbescherming

Ambitie

De organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland zetten zich in voor vroege en passende hulp en bescherming voor de meest kwetsbare jongeren en hun ouders en omgeving. Daarvoor is doorontwikkeling en vernieuwing van organisatie en inhoud van jeugdhulp en jeugdbescherming nodig.


Jeugdhulp in gezinsvormen

Uitgangspunt is dat een jeugdige in het eigen gezin, bij de eigen ouders, opgroeit. En dat het daar, waar nodig, hulp en ondersteuning kan krijgen. Kan dat niet, dan liefst ‘zo thuis mogelijk’, zoals in een pleeggezin of gezinshuis. Is dat niet mogelijk, dan moeten andere vormen van opvang beschikbaar zijn. Gebaseerd op de zorg die nodig is en liefst zo kleinschalig mogelijk georganiseerd waarbij doorplaatsen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Inzet daarbij is goede kwaliteit van de jeugdhulp en voldoende, goed toegeruste pleegouders, gezinshuisouders en professionals werkzaam binnen (kleinschalige) woonvormen.


In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:

Best passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren

De sector wil de best passende zorg voor kwetsbare jeugdigen realiseren. Daarbij wordt gefocust op het voorkomen dat jongeren in de gesloten zorg terecht komen door hen eerder en sneller in beeld te krijgen en het verbeteren van de zorg voor jeugdigen die toch tijdelijk gesloten moeten worden geplaatst. Gestreefd wordt naar het voorkomen van doorplaatsingen en naar een zo kort mogelijke duur van geslotenheid. Tegelijkertijd willen de organisaties deze jongeren betere ondersteuning, behandeling en individueel maatwerk bieden.


In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op het volgende:

Jeugdbescherming-Jeugdreclassering

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd moeten optimaal worden beschermd. De gecertificeerde instellingen staan voor de continue opgave om -binnen een complex stelsel- de veiligheid van kinderen te borgen. Omdat zij vinden dat ze niet in een keten maar in een netwerk zouden moeten samenwerken, is het nodig om niet alleen de eigen werkwijze, maar ook de samenwerking met alle partners verder te verbeteren. Door goed met elkaar verbonden te zijn kunnen de gecertificeerde instellingen de meeste waarde toevoegen in gezinnen waarin onvoldoende veiligheid is voor de kinderen. Jeugdbescherming: zonder twijfel voor het kind.

In de jeugdstrafrechtketen wordt de komende jaren ingezet op het versnellen van de doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling. De nieuwe USB-wet, die ingaat op 1 januari 2020, zal tot veel veranderingen in de informatie-uitwisseling en verantwoordlijkheden leiden. Tevens zal de inzet zijn dat er mét ouders en het eigen netwerk samengewerkt wordt, alleen dan kan het strafrecht effectief zijn.


In de lobby, belangenbehartiging en ondersteuning op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:

Onderwijs-Jeugdzorg

Om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen in hun eigen vertrouwde omgeving, wordt ernaar gestreefd de aansluiting van jeugdzorg met onderwijs, andere zorgvormen en kinderopvang te verbeteren.


In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:

Geweld, kindermishandeling en mensenhandel

Geweld, kindermishandeling en mensenhandel moeten worden teruggedrongen en worden voorkomen. Jeugdzorg Nederland wil komen tot een jeugdzorg die beter beschermt en zet, naast de inzet op inhoudelijke verbetering van de zorg via bovengenoemde en ondergenoemde thema’s, in op blijvend en niet vrijblijvend praten over geweld in de jeugdzorg om te leren en de jeugdzorg beter te maken.


In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:


Complexe scheidingen

Door de inzet van specialistische expertise kan (voor een deel) worden voorkomen dat jeugdigen uit een complexe scheidingssituatie in de jeugdhulp of jeugdbescherming terechtkomen. Jeugdzorg Nederland zet zich in om de aanpak complexe scheidingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming te verbeteren.

In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:


16-27

Als jongeren in de jeugdhulp of jeugdbescherming 18 jaar worden, verandert er veel voor hen. Van een ‘beschermende’ omgeving belanden zij in de Wmo en de Participatiewet. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen en een zekere mate van zelfredzaamheid veronderstellen terwijl nog niet alle jongeren zelfredzaam zijn. Ze lopen hierdoor het risico om tussen wal en schip te raken. Jeugdzorg Nederland zet zich, samen met gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven, in om minder zelfredzame jongeren tussen 16 en 27 jaar te kunnen ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan. Daarbij is er aandacht voor het bieden van continuïteit in ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen. Jeugdzorg Nederland zet zich daarnaast in om de leeftijdsgrens voor (de gehele) jeugdhulp te verhogen naar 21 jaar.

In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:


Ambulantisering van de zorg

Vroege hulp nabij vraagt om een ‘beweging naar voren’. Organisaties voor specialistische jeugdzorg willen meer samenwerken met lokale teams en kennis beter delen. De ambulantisering van de zorg is daarom ook een belangrijk thema voor de branche. Jeugdzorg Nederland legt vanuit haar rol de verbinding met stakeholders in het voorveld, onder andere in relatie tot het programma Zorg voor de Jeugd van VWS (met name actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, en actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien)

In de lobby, belangenbehartiging en ondersteuning op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen: