Hooghouden van vakmanschap


Ambitie

De organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland willen de juiste hulp tijdig en op maat bieden. Dit vraagt om voldoende, goed opgeleide, vakbekwame professionals die toegerust zijn voor hun taken en verantwoordelijkheden in het huidige stelsel. Samen met de andere jeugdbranches en beroepsgroepen willen de organisaties investeren in werving, behoud en zij-instroom in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Met de andere jeugdbranches en in verbinding en samenwerking met het onderwijs worden opleidingsprogramma’s en leerlijnen ontwikkeld. Ook de wetenschap wordt betrokken. Omdat overstappen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming dan eenvoudiger wordt, wordt ingezet op stimuleren dat mensen die gekozen hebben voor de jeugdhulp ook voor de jeugdhulp behouden kunnen blijven.


Vakmanschap

De ambitie is een goed kwaliteitsniveau te realiseren, waarbij de jeugdige in zijn gezin en omgeving centraal staat, er professioneel gehandeld wordt en kwetsbare kinderen veilig kunnen opgroeien en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Het thema vakmanschap is onderliggend aan de thema’s binnen speerpunt 1 (zoals best passende zorg voor kwetsbare jongeren en Geweld in de jeugdzorg) en de actielijnen van het programma Zorg voor de Jeugd. Het thema wordt bovendien in verbinding met het thema Werkgeverszaken opgepakt.

In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:

Werkgeverszaken

Jeugdzorg is mensenwerk. Goede zorg wordt geboden door goed opgeleide en gemotiveerde professionals. Daarom wordt ingezet op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden om daarmee voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden om de juiste hulp tijdig en op maat te kunnen bieden. Goede zorg vraagt om continue investering in mensen, in kennisontwikkeling en -verspreiding, in tijd voor scholing en reflectie, en om ruimte voor professionals om te doen wat nodig is. In goed overleg met beroepsorganisaties, werknemersorganisaties en andere relevante stakeholders streeft Jeugdzorg Nederland naar een goed en duurzaam arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorwaardenpakket in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

In de lobby, belangenbehartiging en ondersteuning op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen: