Een eenduidig systeem waarbij de continuïteit van zorg leidend is


Ambitie

Bij een goede zorg voor jeugd horen de juiste randvoorwaarden. Dat betekent onder andere een fair tarief en een eenduidig inkoop- en betaalsysteem. Het is de ambitie ervoor te zorgen dat gemeenten de randvoorwaarden (meer) op dezelfde wijze vormgeven, zodat de efficiency omhoog gaat en er meer tijd, geld en energie overblijft om gericht in te zetten op de inhoud en continuïteit van zorg.

 


Inkoop, verkoop, aanbesteding, contractering

Sinds de decentralisatie in 2015 hebben de leden van Jeugdzorg Nederland te maken met een enorme veelheid aan contractpartijen: alle gemeenten in Nederland. Deze veelheid aan contractpartners leidt tot uitdagingen op het gebied van verkoop en ontwikkeling van zorg, contractmanagement, aanbestedingen en een daarbij passende organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd hebben onze leden samen met gemeenten een ontwikkelopgave om integrale en nieuwe vormen van hulp aan gezinnen mogelijk te maken. Deze complexe dynamiek vraagt om ondersteuning van en advisering aan onze leden bij de verdere ontwikkeling binnen het huidige stelsel. 

 

In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen: 


Administratieve lasten jeugdzorgstelsel

In de afgelopen jaren is gewerkt aan standaardisatie in de toewijzing, facturatie en verantwoording. Dat heeft nog niet tot de gewenste reductie geleid. Ingezet wordt op verdere vermindering door verdergaande afspraken over (consistenter gebruik van) de standaarden Naast de administratieve processen wordt de focus uitgebreid op het primaire werkproces van de professional. Het doel is dat de professional meer tijd krijgt voor hulpverlening omdat er minder tijd nodig is voor andere regelzaken.

 

In de lobby en belangenbehartiging op dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op de volgende onderwerpen:


Governance 

De organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland willen goede zorg bieden. Daartoe moeten zij onder andere hun bestuurlijke organisatie op orde hebben. Dat is niet alleen wenselijk vanuit professioneel oogpunt maar wordt ook geëist vanuit wet- en regelgeving en onder andere getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Criteria gaan over kwaliteitsmanagement, inzet van gekwalificeerde professionals, samenwerking in de keten, het voldoen aan normen en het volgen van een governancecode. Steeds vaker eisen gemeenten bij aanbestedingen dat inschrijvende aanbieders lid zijn van Jeugdzorg Nederland, waarmee lijkt of de kwaliteit geborgd is. Dit maakt de verkenning naar een bepaalde kwalitatieve standaard bij lidmaatschap relevant.

 

Binnen dit thema richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op: